Xây dựng khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  25/03/2022

Từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp hợp tác cùng với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang thực hiện dự án: “Xây dựng khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, với quy mô trên diện tích rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hội nghị báo cáo kết quả

Để hoàn thành những mục tiêu: xác định giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên; xác định giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng cho một số nhóm loài cây trồng rừng chính; định giá quyền sử dụng rừng cho các loại rừng; xây dựng khung giá rừng phân theo từng trạng thái; xác định giá khởi điểm cho thuê rừng; xác định giá trị góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước, thu hồi rừng, thanh lý rừng; tính giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gây thiệt hại cho nhà nước.

Điều tra, đo đếm trữ lượng rừng

Chúng tôi thực hiện những nội dung chính sau: xác định các trạng thái rừng tự nhiên, cấp tuổi đối với rừng trồng theo từng loại rừng trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh; thu thập, tổng hợp, xác định tổng trữ lượng gỗ và trữ lượng gỗ bình quân theo từng nhóm gỗ phân theo chức năng rừng và loại rừng trên địa bàn tỉnh; thu thập giá bán gỗ tròn tại các bãi giao được ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và xác định chi phí liên quan đến khai thác, vận chuyển gỗ từ rừng đến bãi giao và các chi phí khác; xác định doanh thu và chi phí bình quân từ khu rừng trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá; xác định mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 01 năm tại ngân hàng thương mại trên địa bàn ở thời điểm định giá; xác định giá rừng tự nhiên, rừng trồng (Loài cây, cấp tuổi) phân theo đơn vị hành chính (cấp huyện, thị xã và thành phố); xác định giá trị góp vốn, cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước, thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá khởi điểm cho thuê rừng; tính giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hội nghị báo cáo kết quả

Chúng tôi đã đưa ra dự thảo Quyết định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời chứng tôi cung cấp báo cáo thuyết minh kết quả xây dựng khung giá rừng, định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang và hai bản đồ: Bản đồ hiện trạng rừng và vị trí lập ô tiêu chuẩn, tỷ lệ 1/50.000 theo địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Hà Giang đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 (đối với cấp huyện) và bản đồ hiện trạng rừng và vị trí lập ô tiêu chuẩn, tỷ lệ 1/100.000 theo địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Hà Giang đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 (đối với cấp tỉnh).

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất