Cơ sở dữ liệu

  24/08/2015
Stt Dự án
1 Điều tra, khảo sát đa dạng sinh học xây dựng Đề án thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
2 Xây dựng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vườn chim Đông Xuyên, tỉnh Bắc Ninh
3 Dự án Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát trển bền vững Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai đến năm 2020
4. Xây dựng Đề án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020. Thuộc dự án Chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh.
5 Dự án Xây dựng bản đồ che phủ rừng và đất không có rừng giai đoạn từ năm 2000 tới 2013/2014 tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (Tổ chức WINROK International)
6. Xây dựng kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lào Cai (Dự án UN-REDD pha 2)
7. Dự án “Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng toàn quốc, phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp”.
8. Điều tra xây dựng 03 ô định vị nghiên cứu sinh thái quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Nam Định
9. Tư vấn Kiểm kê rừng tỉnh Tiền Giang. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
10. Tư vấn Kiểm kê rừng tỉnh Long An. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
11. Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Lào Cai. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
12. Điều đa kiểm kê rừng tỉnh Hà Giang. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
13. Công trình số hóa số liệu cây ngả hiện có ở Việt Nam
14. Tư vấn lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013 – 2020
15. Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh giai đoạn 2012 – 2020
16. Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Cát Bà, Thành phố Hải Phòng đến năm 2020
17. Quy hoạch tổng thể Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
18. Quy hoạch tổng thể Khu BTTN Đakrông, tỉnh Quảng Trị
19. Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020
20. Tư vấn lập dự án xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát tỉnh Lào Cai
21. Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất, diễn biến rừng và các động lực chính gây ra sự thay đổi từ năm 1990-2010 tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên Việt Nam. (Tổ chức phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam)
22. Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Long An. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
23. Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Tiền Giang.  Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
24. Điều tra, kiểm kê rừng 4 huyện, tỉnh Gia Lai. Thuộc chương trình Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc
25. Đánh giá trữ lượng các bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở  thực hiện REDD+ ở Việt Nam. Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu - Năm nhiệm vụ 2013
26. Quy hoạch hệ thống rừng phòng hộ ven biển toàn quốc
27. Tư vấn điều chỉnh báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Vườn quốc gia Hoàng Liên đến năm 2020
28. Điều tra cây thuốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin
29. Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai đến năm 2020
30. Xây dựng báo cáo khả thi Dự án Phục hồi và Phát triển hệ thống rừng ngập mặn phòng hộ ven biển Việt Nam – Giai đoạn I
31. Điều tra đa dạng sinh học Khu BTTN Ngọc Linh
32. Xây dựng Dự án đầu tư vùng đệm Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
33. Xây dựng Dự án đầu tư Vườn thực vật - Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
34. Lập dự án đầu tư Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
35. Lập dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
36. Dự án đầu tư Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum
37. Điều tra, đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục Nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/03/2006 của Chính phủ theo vùng sinh thái
38. Điều tra kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn – thuộc Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Hà Tĩnh
39. Điều tra, quy hoạch 14 vườn thực vật của 14 vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn quốc
40. Điều tra, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Kon Tum, thuộc Dự án Flich
41. Xây dựng dự án đầu tư Vườn thực vật - Vườn quốc gia Ngọc Linh tỉnh Kon Tum
42 Hợp đồng với tổ chức REDD; UN REDD (chương trình về REDD và UN REDD Việt Nam do quỹ UNDP tài trợ) về việc: ‘‘ Đánh giá biến động rừng liên quan đến phát thải khí nhà kính tại tỉnh Bắc Kạn và lưu vực sông Năng’’
43. Điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên côn trùng rừng tự nhiên và sâu bệnh hại rừng trồng toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010)
44. Điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên lâm sản ngoài gỗ toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010)
45. Điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên động vật rừng toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010)
46. Điều tra diễn biến tài nguyên rừng dưới tác động của các nhân tố kinh tế xã hội toàn quốc. Thuộc Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn (2006 – 2010)
47. Xây dựng Dự án quy hoạch Vườn quốc gia Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum năm 2010 – 2011
48. Nghiên cứu phân chia các phân khu chức năng các khu rừng đặc dung
49. Nghiên cứu ứng dụng ảnh Alos phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng
50. Nghiên cứu giải đoán tự động ảnh vệ tinh SPOT phục vụ kiểm kê, tổng kiểm kê rừng toàn quốc
51. Dự án giao rừng cho thuê rừng tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2009-2015
52. Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Đak Nông năm 2010
53. Quy hoạch Khu bảo tồn loài sinh cảnh Sao La tỉnh Quảng Nam
54. Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Khe nước trong tỉnh Quảng Bình
55. Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nét tỉnh Quảng Bình
56. Nghiên cứu Xây dựng mô hình tính toán trữ lượng tài nguyên rừng, phục vụ tổng kiểm kê rừng toàn quốc
57. Nghiên cứu về Chỉ số đa dạng sinh học của các khu rừng đặc dụng Việt Nam
58. Nghiên cứu phát triển cây đại Hái
59. Hợp đồng với tổ chức REDD; UN REDD(chương trình về  REDD vàUN REDD Việt Nam do quỹ UNDP tài trợ) về việc: Số hoá xây dựng bản đồ rừng các thời kỳ: 1990, 1995 2000, 2005, 2010 cho 02 huyện Lâm Hà và Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
60. Chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên động vật rừng trên 04 vùng. sinh thái
61. Chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên côn trùng rừng tự nhiên trên 04 vùng sinh thái
62. Chuyên đề điều tra đánh giá biến động tài nguyên lâm sản ngoài gỗ trên 04 vùng sinh thái
63. Chuyên đề điều tra đánh giá tác động tổng hợp của các yếu tố kinh tế xã hội lên diễn biến rừng thực hiện trên 08 vùng sinh thái
64. Tiếp tục thực hiện Dự án: Nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn vùng Bắc trung bộ để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, do quĩ Macarthur (Mỹ)
65. Huấn luyện kỹ năng đa dạng sinh học cho Vườn quốc gia cát Bà
66. Đánh giá đa dạng sinh học cho tổng công ty giấy Việt nam
67. Xây dựng Dự án rừng Phòng hộ tỉnh Lạng Sơn, gồm 11 Dự án riêng biệt cho 10 huyện và 01 Dự án vùng biên giới
68. Qui hoạch khu bảo tồn suối mỡ tỉnh Bắc Giang
69. Đánh giá tác động môi trường tại Vườn quốc gia Chư Sang Sin tỉnh đắc Lắc
70. Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên động vật rừng trên 4 vùng sinh thái
71. Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá theo dõi diễn biến tài nguyên côn trùng rừng tự nhiên trên 4 vùng sinh thái
72. Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá biến động tài nguyên lâm sản ngoài gỗ trên 04 vùng sinh thái
73. Thực hiện chuyên đề điều tra đánh giá tác động kinh tế - xã hội đến diễn biến tài nguyên rừng trên 04 vùng sinh thái
74. Xây dựng bản đồ hiện trạng rừngtỉnh Đắc Nông, trên cơ sở giải đoán ảnh vệ tinh SPOT 5
75. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học và kỹ thuật GIS để quản lý giám sát lâm phận đã giao khoán (2005-2008)
76. Nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh PALSAR trong xác định trữ lượng rừng (2008-2009)
77. Nghiên cứu đề xuất quy trình giải đoán ảnh vệ tinh có độ phân giải cao (2007-2008)
78. Tiếp tục thực hiện Dự án Nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và các hoạt động bảo tồn vùng Bắc Trung bộ để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam, do quĩ Macarthur Foundation (Mỹ) hổ trợ. Hoàn thành tốt kế hoạch năm 2008, được các nhà tài trợ đánh giá cao
79. Rà soát quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng toàn quốc năm 2006 – 2007
80. Rà soát Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Hà Giang 2006 -  2007
81. Rà soát Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Cao bằng 2006 – 2007
82. Xây dựng Dự án quy hoạch phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Gâm
83. Xây dựng Dự án đầu tư Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
84. Xây dựng Bản đồ hiện trạng rừng Cấp xã tỉnh Thanh Hóa từ ảnh SPOT5
85. Xây dựng Bản đồ hiện trạng rừng Cấp xã tỉnh Đắk Nông từ ảnh SPOT5
86. Lập DA đầu tư phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên 2006-2007
87. Dự án nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học và hoạt động quản lý bảo tồn vùng Bắc Trung Bộ để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam - Quỹ Jonh D Catherine Macather Foundation
   

 

Bình luận

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất