Hiển thị
  10/09/2022

Ghi nhận vùng phân bố mới của loài Ếch cua

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp hợp tác cùng với các nhà khoa học Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đã vừa công bố những ghi nhận mới về loài Ếch cua (Loài ếch đặc biệt chỉ sống ở những khu rừng ngập mặn) trên tạp

  08/02/2022

Những ghi nhận mới của khu hệ Lưỡng cư tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và môi trường lâm nghiêp, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Đại học Khoa học và công nghệ và Đại học Tự nhiên Việt Nam cùng hợp tác công bố những ghi nhận mới của khu hệ Lưỡng cư tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

  07/02/2022

Phát hiện và công bố một loài mới thuộc giống Nhái lùn (Vietnamophryne)

Các nhà khoa học Trung tâm Tài nguyên và môi trường lâm nghiệp, Đại học tự nhiên, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện động vật Nga và Viện động vật Đức cùng phát hiện đồng thời kết hợp công bố một loài mới cho khoa học.

  30/10/2021

Một loài ếch mới thuộc giống ếch Rana sensu lato ở núi Wuyi, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Các nhà khoa học Việt Nam (thuộc Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp) và Trung Quốc (thuộc Viện Sinh học Thành Đô, Đại học Sư phạm Nam Ninh và Viện Khoa học Môi trường Nam Kinh) đã công bố một loài ếch mới thuộc giống ếch Rana sensu lato ở núi W

  06/08/2015

Nghiên cứu nâng cao khả năng tự động trong giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng

Thời gian thực hiện đề tài: 36 tháng (Từ tháng 1/2010. đến tháng 12/2012; Cấp quản lý: cấp Bộ; Nguồn kinh phí: Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học. Thuộc chương trình “Nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2010 – 2015 theo quyết định số 1628 QĐ/BNN-KHCN ngày 1

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều
Danh sách Tag